TỐ CÁO LÀ GÌ

Ngày đăng: 05/03/2022 04:25 PM

  Đội ngủ luật sư nhiều kinh nghiệm trực tiếp tư vấn và tham gia bào chữa cho bị can tại cơ quan điều tra, bảo vệ cho bị cáo tại tòa án các cấp, cam kết tận tâm tận lực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định pháp luật.

  - Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ là tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của các đối tượng sau đây:

  + Cán bộ, công chức, viên chức; người khác được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ;

   

  + Người không còn là cán bộ, công chức, viên chức nhưng đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian là cán bộ, công chức, viên chức; người không còn được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhưng đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ;

   

  + Cơ quan, tổ chức.

   

  - Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực là tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào về việc chấp hành quy định của pháp luật, trừ hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

  (khoản 1, 2, 3 Điều 2 Luật Tố cáo 2018)