ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Ngày đăng: 18/11/2021 01:12 PM

  1. Luật sư tư vấn về các mẫu văn bản

  Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là các giấy tờ của người có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận nhưng chưa được cấp giấy. Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền là một trong những giấy tờ cơ bản khi làm thủ tục xin cấp giấy chứng chận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều cá nhân, tổ chức chưa nắm rõ về nội dung đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  Nếu bạn có thắc mắc khi soạn thảo nội dung đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bạn có thể liên hệ với Luật Sư Văn Minh thông qua hình thức gửi email tư vấn hoặc gọi đến Hotline: 0902124138 để được chúng tôi hỗ trợ tư vấn cụ thể về các vấn đề này.

  Ngoài ra bạn có thể tham khảo mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đây để có thể soạn mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

  2. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

     

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Mẫu số 02a/ĐK

   

   

   

   

   

  PHẦN  GHI  CỦA  NGƯỜI  NHẬN  HỒ  SƠ

  Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

  .....Giờ….phút, ngày… / … / …

  Quyển số ……, Số thứ tự……..

  Người nhận hồ sơ

       (Ký và ghi rõ họ, tên)

   
           
   

  ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

  QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

   
       
   

  Kính gửi: UBND ...............................................................

   
     

   I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT (CÁ NHÂN)

  (Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

   

  1. Người sử dụng đất:(Viết chữ in hoa)

  Họ tên người chồng:............................................................................Năm sinh………….

  Số CMND………………….ngày cấp………………..nơi cấp…………………………..

  Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà……………..đường…………………………

  phường (xã)…………………………quận (huyện)…….………….Thành phố Hồ Chí Minh.

  Họ tên người vợ:............................................................................Năm sinh………….

  Số CMND………………….ngày cấp………………..nơi cấp…………………………..

  Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà……………..đường…………………………

  phường (xã)………………………quận (huyện)…….………….Thành phố Hồ Chí Minh.

   

  2. Thông tin về thửa đất :

  Thửa đất số: …………………..…….….; Tờ đồ số: ……………loại bản đồ…………..…;

  Địa chỉ tại:................................................................................................................................

  Địa chỉ cũ (nếu có):…………………………………………………………………………

  Diện tích khuôn viên đất: …………............. m2;

  Hình thức sử dụng: + Sử dụng riêng: ….......….. m2 + Sử dụng chung: ..…......… . m2

  Mục đích sử dụng đất: ..............................................................................................…………

  Thời hạn sử dụng đất: ................................................................................................................

  Nguồn gốc sử dụng đất: ...........................................................................................................

  Theo bản vẽ số:………………ngày……………….do……………………………………lập

  (Trong trường hợp có thay đổi về ranh thửa đất so với bản vẽ thì ghi thời điểm thay đổi cuối cùng là: ngày……..tháng……năm…..)

   

  3. Tài sản gắn liền với đất:

  Loại nhà hoặc loại công trình xây dựng: ………………………….số tầng…………………

  Diện tích xây dựng : ............................m2. Tổng diện tích sàn xây dựng :……………….m2

  Kết cấu :……………………………………………………………………………………………………

  Theo bản vẽ số:………………ngày……………….do……………………………………lập

   

   4.Nhữnggiấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm:

     ...............................................................................................................................................

     ...............................................................................................................................................

   
                 

  Tôi xin cam đoan và chịu hoàn toàn trước pháp luật về nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật.

                                             ....., ngày .... tháng ... năm ......

                                               Người viết đơn

  II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG

  - Nguồn gốc sử dụng đất :…………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………..

  - Thời điểm sử dụng đất :.........................................................................................................

  - Thời điểm xây dựng nhà :……………………………………………………………….

  - Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về nhà đất: ..........................................................................

  - Quy hoạch sử dụng đất :…………………………………………………………………

  - Quy hoạch xây dựng : …………………………………………………………..

  - Số thửa :………………………tờ số…………..bản đồ theo nền bản đồ cũ.

  - Số thửa :………………………tờ số…………..bản đồ theo nền bản đồ địa chính chính quy.

  Tách ra từ thửa số :……………  tờ số………….loại bản đồ (nếu có):………………………

  Ngày…..tháng….năm …..

  Cán bộ địa chính

  (Ký, ghi rõ họ, tên)

  Ngày…..tháng….năm …..

  TM. Uỷ ban nhân dân

  Chủ tịch 

  (Ký tên, đóng dấu)

  III. KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT

  ..............................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................

  Ngày….. tháng….năm …..

  Người thẩm tra hồ sơ

  (Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)

  Ngày…..tháng….năm …..

  Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

  (Ký tên, đóng dấu)

  IV. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

  (Thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

  ..............................................................................................................................................

   ..............................................................................................................................................

   ..............................................................................................................................................

   ..............................................................................................................................................

                                                                                                  Ngày ... tháng ... năm ...

                                                                                            Thủ trưởng cơ quan

                                                                                                                (Ký tên, đóng dấu)

       

  Hướng dẫn viết đơn: Tên người sử dụng đất: nếu đã kết hôn thì ghi đủ thông tin của 02 người, nếu chưa kết hôn thì chỉ ghi thông tin của người xin cấp giấy chứng nhận và ở phần họ tên của người còn lại ghi chú là « chưa kết hôn ».

  - Mục đích sử dụng đất : ghi  theo quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền cấp; trường hợp không có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi theo hiện trạng đang sử dụng;

  - Thời hạn sử dụng đất ghi theo quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).Trường hợp sử dụng đất có thời hạn phải ghi rõ “ngày tháng năm” hết hạn sử dụng, nếu sử dụng ổn định lâu dài thì ghi “Lâu dài”;

  - Nguồn gốc sử dụng đất ghi như sau: nếu được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì ghi “Đất giao có thu tiền”, nếu không thu tiền thì ghi “Đất giao không thu tiền” , nếu được Nhà nước cho thuê đất thì ghi “Đất thuê trả tiền hàng năm” hoặc "Đất thuê trả tiền một lần"; trường hợp nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, được tặng cho hoặc nguồn gốc khác thì ghi cụ thể nguồn gốc đó và thời điểm bắt đầu sử dụng đất.