Cách chia lợi nhuận, chịu lỗ với thành viên hợp danh?

Ngày đăng: 17/01/2021 12:47 PM

  Câu hỏi: 

  Thưa luật sư, xin hỏi: Thành viên hợp danh được chia lợi nhuận, chịu lỗ có bị phụ thuộc vào tỷ lệ vốn góp vào công ty không ?

  Cảm ơn!

  Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Văn Phòng Luật Sư Văn Minh . Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

   Trả lời:

  Khái niệm công ty hợp danh theo pháp luật Việt Nam được quy định tại điều 177 Luật Doanh nghiệp 2020:

  Điều 177. Công ty hợp danh

  1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

  a) Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn; .

  b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

  c) Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.

  2. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  3. Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

  Công ty hợp danh là công ty có 2 thành viên: Thành viên góp vốn và thành viên hợp danh. Thành viên hợp danh phải là cá nhân chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình, tức là:trách nhiệm vô hạn và liên đới thực hiện nghĩa vụ của công ty của các thành viên.

  Theo điểm e điều 181 Luật doanh nghiệp 2020 về quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh:

  e) Được chia lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp hoặc theo thỏa thuận quy định tại Điều lệ công ty;

  Theo điều luật trên, thành viên công ty hợp danh được chia lợi nhuận, chịu rủi ro tương ứng với tỉ lệ vốn góp hoặc theo thỏa thuận quy định tại điều lệ công ty. Do tính chịu trách nhiệm vô hạn và liên đới với các nghĩa vụ của công ty các thành viên hợp danh có quyền ngang nhau trong quản lý công ty; được chia lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ góp hoặc theo thỏa thuận quy định tại điều lệ công ty; Từ đây, có thể thấy là theo quy định thì thành viên hợp danh được chia lợi nhuận tương ứng với tỉ lệ vốn góp vào công ty nhưng cũng có thể khác nếu theo quy định tại điều lệ công ty, tức là Luật cho phép thỏa thuận trong điều lệ.

  Bên cạnh những quyền hạn như trên thì các thành viên hợp danh cũng phải có những nghĩa vụ nhất định, những nghĩa vụ đó là: điểm e khoản 2 Điều 181 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về nghĩa vụ của các thành viên hợp danh:

  e) Chịu khoản lỗ tương ứng với phần vốn góp vào công ty hoặc theo thỏa thuận quy định tại Điều lệ công ty trong trường hợp công ty kinh doanh bị lỗ;

  Trong trường hợp công ty kinh doanh thua lỗ thì các thành viên hợp danh phải chịu lỗ theo nguyên tắc đã được các thành viên thống nhất và thỏa thuận trong điều lệ công ty. Trong qúa trình quản lý công ty hoặc thực hiện các hoạt động kinh doanh nhân danh công ty hay đại diện cho công ty các thành viên hợp danh phải hành động một cách trung thực, định kỳ hành tháng báo cáo chính xác bằng văn bản tình hình và kết quả kinh doanh của mình với công ty. Hơn nữa do đặc điểm của công ty hợp danh là loại hình công ty đối nhân được thiết lập chủ yếu dựa trên nền tảng tin cậy, hiểu biết lẫn nhau nên để bảo đảm tính ổn định trong hoạt động kinh doanh cho công ty, đảm bảo khả năng tồn tại cho công ty. Từ điều luật này cũng thấy Luật cho phép thỏa thuận trong điều lệ của công ty đó.

  Cảm ơn bạn đã đến với Luật Sư Văn Minh. Mọi chi tiết xin liên hệ qua Hotline: 0902124138